Algemene voorwaarden & Privacy

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Gewoon JIP. 

Algemeen en definities:
De algemene voorwaarden worden gebruikt om te rechten en verplichtingen van consument te bepalen en de rechten, diensten en verantwoordelijkheden van de ondernemer.

Bij het gebruik van en het aankopen via Gewoon JIP. stemt u in met deze algemene voorwaarden.

Ondernemer: De natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt. In dit geval Gewoon JIP.

Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer.

Vestigings- en adresgegevens:
Gewoon JIP.
Adres: Bestevaerstraat 156H Amsterdam, Nederland
Kamer van Koophandel registratie nummer: 55199097
BTW nummer: 199223415B01
E-mail: info@gewoonjip.nl
Telefoonnummer: +31614500877

Toepasselijkheid:
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod van de ondernemer en op iedere tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument

Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden. Dit geldt tevens voor onduidelijkheden overde uitleg of inhoud van bepalingen in deze voorwaarden.

Copyright:
Op alle uitgaven van Gewoon JIP., zowel off als online rust copyright en beeldrecht. De teksten, illustraties en beelden van Gewoon JIP. en haar team zijn auteursrechtelijk beschermd en eigendom van de ondernemer. Wil je een van de teksten of beelden gebruiken, dan zijn daar vaak mogelijkheden toe, maar neem eerst even contact op via info@gewoonjip.nl.

Het aanbod:
Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.

Het aanbod bevat een beschrijving van de aangeboden producten. Deze is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het product door de consument mogelijk te maken. De afbeeldingen van de producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten.

Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Onder andere:
De prijs inclusief belastingen
De kosten van verzending. De is afhankelijk van de omvang en het gewicht van het product.
De wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen
De wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst
De mogelijkheid, termijn en voorwaarden van retournering
De beschikbare maten en kleuren van de producten

De overeenkomst:
De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het hierboven beschreven onder het kopje ‘Aanbod’, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

De consument heeft herbij de volgende stappen doorlopen: selectie van gewenste product, toevoeging aan winkelmand, invulling adresgegevens (zowel voor factuur als voor levering), checken van de order, selecteren van betaalmethode, voldoen van betaling.

De ondernemer bevestigd de ontvangst van de overeenkomst via elektronische weg, per e-mail van info@gewoonjip.nl of mail@gewoonjip.nl. De ondernemer zorgt voor een veilige webomgeving en treft technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data.

Herroepingsrecht/ Retour:
Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 7 dagen. Deze bedenktijd gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooral door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.

Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 7 dagen na ontvangst van het product kenbaar te maken aan de ondernemer.

Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen slechts de kosten van terugzending voor zijn rekening. De ondernemer zal na ontvangst van het retour verzonden product het bedrag van het product terugbetalen.

Uitsluiting herroepingsrecht/ mogelijkheid tot retour:
De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten die duidelijk persoonlijk van aard zijn. Dit geldt voor op maat gemaakte teksten die in overeenstemming met de consument zijn bedacht, vormgegeven uit geprint.

De prijs:
Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijs wijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn in euro’s en inclusief BTW en exclusief verzendkosten. De verzendkosten worden bij een latere stap vermeld en opgeteld.

Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk- en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Conformiteit en garantie:
De ondernemer staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 7 dagen na levering aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld per e-mail info@gewoonjip.nl

De garantie geldt niet indien:
De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd of dit door derden heeft laten doen of de producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of onzorgvuldig zijn behandeld.

Levering en uitvoering:
De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.

Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

Het bedrijf zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed (richtlijn 1 tot 3 werkdagen) doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, wordt de consument hiervan op de hoogte gesteld. De consument heeft dan het recht de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op schadevergoeding.

Alle levertermijnen zijn indicaties. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.

In geval van ontbinding zal de ondernemer zo snel mogelijk, uiterlijk binnen 14 dagen, terugbetalen. Dit geldt uiteraard alleen voor producten van Gewoon JIP. gekocht via gewoonjip.nl. Indien een product gekocht is bij een van de verkooppunten wordt retour met de desbetreffende winkel geregeld.

Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Eventuele retourzendingen hiervan zijn voor kosten van de ondernemer.

Het risico van beschadiging of van vermissing van producten berust bij de ondernemer.

Betaling:
De betaling vindt plaats wanneer de order geplaatst is waarbij gebruikt gemaakt wordt van een van de betaalmethoden vermeld op en aangeboden door de website.

De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden

In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behouders wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Klachtenregeling:
Klachten kunnen per e-mail gemeld worden of op het vermelde adres

Klachten moeten binnen 7 dagen na overeenkomst volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.

De ondernemer heeft 14 dagen om de klacht te verwerken en in onderling overleg op te lossen.

Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal deze de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Intellectueel eigendom:
Alle productnamen, logo’s, modellen en ontwerpen op en van de aangeboden of gerelateerde producten van Gewoon JIP. zijn eigendom van de ondernemer. De consument respecteert het intellectueel eigendom van de ondernemer en neemt deze in acht.

Geschillen:
Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland

Aanvullende of afwijkende bepalingen:
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadelen van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige manier dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen.

 

Privacy beleid

Gewoon JIP. is zich ervan bewust dat je vertrouwen in ons stelt. We zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om je privacy te beschermen.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Gewoon JIP. Door gebruik te maken van deze website geef je aan het privacybeleid te accepteren. Gewoon JIP. respecteert de privacy van alle gebruikers van zijn website en behandelt de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk.

Wanneer je een bestelling plaatst of een account aanmaakt vragen we je om persoonsgegevens te verstrekken. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Gewoon JIP. of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Alle (persoonlijke) gegevens die verzameld worden via telefoon, aanvraagformulieren en andere manieren worden vrijwillig verkregen. Wij zorgen ervoor dat op een correcte wijze wordt omgegaan met persoonsgegevens.

Wanneer je e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij naar jouw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk jouw vragen te verwerken en jouw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Gewoon JIP. of die van een derde partij.

Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen. Zo maken wij gebruik van de Facebook pixel, welke ons helpt te analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van de tracking van onze nieuwsbrieven (waarvoor jij je vrijwillig aanmeldt en ten alle tijde kan afmelden) door middel van Mailchimp. Hierdoor kunnen wij bijvoorbeeld zien of een e-mail gelezen wordt. Deze informatie wordt uiteraard niet met derden gedeeld. Met Google analytics hebben wij een verwerkersovereenkomst afgesproken. Persoonlijke gegevens worden in geen geval met Google gedeeld, al deze opties hebben wij uitgezet. De gegevens worden hier gedurende 26 maanden behouden, hierna worden deze – indien er geen nieuwe activiteit plaatsvindt – verwijderd.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als je vragen hebt over dit privacybeleid, kun je contact met ons opnemen via info@gewoonjip.nl

 

Mei 2018.

 

Voor een uitgebreidere (Engelstalige) beschrijving van ons privacy beleid neemt u kennis van onderstaande.

 

PRIVACY POLICY Gewoon JIP.

We are Gewoon JIP.. We respect your privacy and private life, but sometimes we need your personal data. In this privacy policy we explain which data we use and how we save, protect and process this data. This privacy policy applies to our website https://www.gewoonjip.nl/ (the “Website) and the services that we offer (the “Services”). We comply with the General Data Protection Regulation and, when implemented, with the relevant provisions under Dutch law (the “Relevant Legislation”).

Are you under the age of sixteen?

If you are younger than sixteen years old, you cannot use our Website and Services without the permission of your parents or legal guardian.

Personal data

To offer our Website and Services we process personal data. “Personal data” means any information relating to an identified or identifiable natural person. This definition used in our Privacy Policy is not identical to the definition of Personal Data as stipulated in the Relevant Legislation for reasons of readability.

Your permission

We can store your data at various moments, for example when you visit our Website, create an account via our Website, use our Services or when you contact us. We are allowed to process your data because we ask your permission via this privacy policy. In addition, we need your data to carry out the agreement between you and us. If you choose not to share your data, thenwe cannot process and deliver your orders

We will not process your data without your consent, unless we are legally obliged to do so.

What data do we collect and how do we use your data?

To use our Website and Services, we need the following data:

Your name

Your address

Your e-mail address

Your payment details

We can also store the following non-personal data if you use our Website:

Login

We save the following data to your account: Usernames, passwords, email address. This way, you don’t need to provide us with your data again. We also save – for your own convenience – the data of former orders.

Newsletter

Gewoon JIP. offers newsletters. That way, you are fully informed of (discount)offers and other news. We use an opt-in system Every time we send you a newsletter you have the possibility to unsubscribe from the newsletter.

Orders

For your order we need your name, e-mail address, address(es) and payment details. We will register, save and process your details to process your order efficiently and correctly. If necessary, we will also use that data for a subsequent guarantee. While processing your order we provide De Pakkettenfabriek, logistic partner relevant personal data.

We will only use your personal data for the purposes listed above or any other purpose that is connected thereto. This way, your data will never be used by us in an unexpected way.

Security

We work hard to protect your personal data from unauthorized or unlawful access, alteration, disclosure, use or destruction. That way, unauthorized persons do not have access to your data. We take the following measures to protect your personal data:

Encryption of digital files that contain personal data

Secure network connections with Secure Socket Layer (SSL) technology or a technology that is similar to SSL

The access to the data is limited to the persons that need the data

The access of the data is secured with two-step verification

How long do we store your data?

We shall store your personal data for as long as necessary to fulfil the purposes listed above.

Transfer

We will only process your data within the European Union. We will only process your data outside of the European Union if the country has an effective protection level for your data.

We will never transfer your data to other countries or other parties then described above.

Cookies

Cookies are little (text)files which are stored on your computer. Your web browser stores these cookies when you visit our Website. These cookies will be retrieved when you visit our website again. This allows our Website to recognise you as a previous visitor.

We may use cookies to improve your user experience on our Website. Cookies are essential for the operation of our Website, make sure that you can visit our Website safely and track bugs and errors at our Website.

By storing cookies we make sure that:

your items are kept in the shopping cart

you are logged in and be able to shop without hindrance

you shop safely atGewoon JIP.

You can change your cookie settings in your browser, if you don’t want cookies to be sent to your device. We will not save cookies if you visit our Website. Please note that some Website features or services of our Website may not function properly without cookies.

Modifications to this privacy policy

We may update our privacy policy from time to time. When we change this privacy policy in a significant way, we will post a notification on our Website along with the updated privacy policy. We also inform users that are registered with an email address in case of any significate moderation. If you are not registered as user we advise you to visit the Website and this policy regularly.

Your rights

The data we collect is personal. Therefore, you have the following rights:

You may request access to the personal data we process about you;

You may request us to correct, update, shield or delete your personal information in our records;

You may request a copy of the personal data we have processed about you. We can – on your request – send this copy to another party, so you don’t have to send the data yourself;

You may file a complaint against processing your data;

You may file a complaint to the Dutch Data Protection Authority(Autoriteit Persoonsgegevens), if you are under the impression that we process your data unlawfully;

You may always withdraw your consent to process your data. We cannot process your data from the moment you withdraw your consent.

Should you have further questions regarding this privacy policy, please contact us via the information below.

Contact information

Gewoon JIP.
Lijnbaansgracht 27
1015 GP Amsterdam
KvK-number: 55199097
info@gewoonjip.nl

 

May 2018.

Heb je nog een onbeantwoorde vraag? Stuur een mailtje naar info@gewoonjip.nl of neem contact op via het contactformulier.